Hoşgeldiniz, ziyaretçi! [ Oturum aç

Avcı Eğitimi ve Avclılık Belgesi Veril. […] Hk Yönetmelik


Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Birinci Bölüm-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adaylarının eğitimine dair kurs, seminer ve benzeri etkinliklerin planlama, programlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme ile avcılık belgesinin verilmesi usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Belge: Kursları başarı ile bitirenlere verilen kurs bitirme belgesini,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünü,

d) Dernek: Avcı derneklerini ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşlarını,

e) Yaygın sistemi: Kurslarla ilgili iş ve işlemlerin veri tabanı üzerinden mevzuata uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

f) Eğitici sertifikası: Üniversite veya eğitim kurumlarınca verilen, kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen eğiticiler eğitimi semineri sonunda verilen belgeler,

g) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gönüllü kuruluş: Maksadı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşlarını,

h) Kurs: Avcı ve avcı adayı kurslarını,

ı) Kursiyer: Kursa katılan kişiyi,

i) Merkez müdürlükleri: Halk Eğitimi Merkez Müdürlüklerini,

j) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

k) Şeflik: Şube müdürlüğüne bağlı şefliği,

l) Şube müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

m) Uzman ve usta öğretici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere 21 inci maddede sayılan özelliklere sahip kişilerden mülki amirlikçe yeterli görülen kişiyi,ifade eder.

İkinci Bölüm

Avcı Eğitim Kurslarının Açılması-Avcı Eğitim Kursu

Madde 5 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde belge vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere şube müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir.

Şartların uygun olması halinde kurs, yaygın eğitim aracılığıyla da yapılabilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kursların Planlanması

Madde 6 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Şube müdürlüğü, faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, avcı potansiyelini ve özel avcı eğitim kurslarını dikkate alarak kursları planlar. Kurslarla ilgili duyurular şube müdürlüğü ve dernekler tarafından yapıldığı gibi merkez müdürlüklerince de yapılır.

Kursların Açılması

Madde 7 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kurslar en az 12 kursiyerin müracaatı ile açılır ve bir sınıftaki toplam kursiyer sayısı 40 kişiden fazla olamaz. Çevre şartları, zorunlu haller, imkânlar, fiziki şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu sayı mülki amirin onayı ile 8 kişiye kadar indirilebilir.

Merkez müdürlüğü, kursiyer listesini e-yaygın sistemine girerek milli eğitim müdürlüklerinden kurs açma izni alır. Özel avcı eğitim kurslarında görev alacak eğiticiler veya usta eğiticiler için mülki amirlikten onay alınır.

Özel Kurs Açma

Madde 8 — Özel avcı eğitimi kursu açmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, Millî Eğitim Bakanlığınca kurs açma izni verilir. (Değişik cümle:RG-15/3/2014-28942) Bununla ilgili iş ve işlemler 5580 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Üçüncü Bölüm

Kurslara Başvuru, Kayıt, Kabul ve Devam İşlemleri-Kurslara Başvuru

Madde 9 — Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;

a) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,

b) (Değişik::RG28/05/2006-26181) En az okuryazar belgesine sahip olmak, şartları aranır. Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Madde 10 – (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kurslara başvuruda bulunan;

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler, kurslara T.C. Kimlik numarası ile başvurur ve bu kişilerden öğrenim belgesinin bir sureti ve dört fotoğraf,

b) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesi sureti,

3) Öğrenim belgesinin ve Türkçe tercümesinin müdürlükçe onaylı sureti,

4) Türkiye’deki ikamet ettiği yeri gösterir belge,

5) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge,

c) Batı Trakyalı Türklerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesi sureti,

3) Öğrenim belgesinin ve Türkçe tercümesinin müdürlükçe onaylı sureti,

4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,

5) Türklük belgesi,

d) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerden ülkelerinden aldıkları avcılık belgesinin mütekabiliyeti kabul edilmeyenlerden veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Pasaportun müdürlükçe onaylı sureti,

3) Türkiye’de ikamet iznine dair belge,

4) Öğrenim belgesinin ve Türkçe tercümesinin müdürlükçe onaylı sureti,

5) Sağlık raporu, istenir.

Başvuruların Kabulü

Madde 11 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde 10 uncu maddesinde sayılan belgelerle, kursun açılacağı yerdeki şube müdürlüğü, şeflik, merkez müdürlüğü veya özel avcı eğitimi kursundan birisine başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı hatasız ve noksansız olan adayların kayıtları yapılır.

Kursa Devam

Madde 12 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kursiyerlerin düzenli olarak kursa devam etmeleri ve her ders için yoklama yapılması zorunludur. Özürlü ve özürsüz devamsızlıkların toplamı kurs süresinin 1/5’ini geçemez.  Kurs süresinin beşte biri kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir.

Disiplin

Madde 13 Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir. Kurstan herhangi bir sebepten dolayı ayrılanların veya kaydı silinenlerin evrakı istekleri halinde iade edilir.

Dördüncü Bölüm

Kurslarda Eğitim, Öğretim ve Programlar-Kurslarda Eğitim-Öğretim

Madde 14—Kurslarda eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı olarak iki bölümde yapılır. Teorik dersler tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitime başlanır.

Kurs Programları

Madde 15 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kurslarla ilgili eğitim programları Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün konusunda uzman ilgili personelleri ile birlikte hazırlanır. Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur.

Programda Değişiklik ve Uyarlama

Madde 16 — Program süresi, konusu ve dersler üzerindeki değişiklikler veya uyarlamalar Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına önerilir. Öneri üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra gerekli onay alınarak, değişiklik veya uyarlama gerçekleştirilir.

Haftalık Ders Saati

Madde 17 — Haftalık kurs programı merkezin şartları, imkanları, kursiyerlerin katılım durumları ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle haftada en az onbeş en fazla yirmi saat olmak üzere hazırlanır ve uygulanır. Zorunlu hallerde mülki amirliklerin onayı alınmak suretiyle haftalık ders saatlerinde değişiklik yapılabilir.

Çalışma Saatleri

Madde 18 — Kurslar, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına, çevre şartları, imkanlar ve kursa katılacakların özelliklerine göre cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere günün yedi ile yirmidört saatleri arasında düzenlenir.

Ders Saati Süresi

Madde 19 — Bir ders saati süresi kırk, iki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Atış eğitimi dersinin üç saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir.

Ders Notları

Madde 20 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Derslerde kurs programına uygun olarak hazırlanan yayınlar kullanılır. Yayınların basımı ve satış işlemleri, şube müdürlüklerine bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yürütülür.

Beşinci Bölüm

Uzman ve Usta Öğreticiler, Nitelikleri ve Görevlendirilmeler

Uzman ve Usta Öğreticilerde Aranacak Şartlar

Madde 21 — Kursta eğitici olarak görev yapacak uzman ve usta öğreticiler;

a) Yörede konuyla ilgili üniversite öğretim elemanları,

b) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapıp, avcı eğitimi programındaki derslere uygun branş öğretmenleri ve diğer personel,

c) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Bölge Müdürlüğü veya şube müdürlüğü personelinden eğitici sertifikası sahibi veya Bakanlık birimlerinde av ve yaban hayatı konularında en az 3 yıl hizmeti olanlar,

d) Ekoloji dersi için, üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri ile üniversitelerin biyoloji bölümünü bitirenler,

e) İlk yardım derslerine üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi mezunu olanlar, bulunmadığı takdirde ilkyardım dersi verme konusunda yetki belgesi sahibi olanlar,

f) Mevzuat dersi için, üniversitelerin hukuk fakültesi mezunları ve Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla av ve yaban hayatı konusunda çalışan teknik elemanlar,

g) Av ve yaban hayatı ile ilgili faaliyette bulunan dernek ve gönüllü kuruluşların üyeleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı lisanslı atıcılar ile resmî ve serbest olarak çalışıp, kurs programındaki derslere uygun branşlarda öğreticilik yapabileceklerini belgelendiren en az lise mezunu kişiler,

arasından seçilir.

Kurs ve Ders Ücretleri

Madde 22 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kursa katılacak kursiyerler, kurs katılım payı olarak kursun açıldığı şube müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına 96,97 Türk Lirası (doksanaltıliradoksanyedikuruş) yatırmak zorundadır. Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Döner sermaye hesabına yatırılacak ücretle ilgili iş ve işlemlerden şube müdürlükleri sorumludur. Merkezlerce bu konuda her hangi bir işlem yapılmaz veya yaptırılamaz. Kursta görev alacak uzman ve usta öğreticilerin ders ücretleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi çerçevesinde ödenir. Ödemeler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şube müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeciliğince, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından yapılır.

625 sayılı Kanun kapsamında açılan kurslar hariç, yaygın eğitim kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yerlerde ve halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek kurslarda görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısı, aranacak nitelikler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde belirlenir.

Kurs ve Usta Öğreticilerin Giderleri

Madde 23 — Kurslarda il ve ilçe dışından görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, kursa katıldıkları süreler dikkate alınarak yapılacak yolluk ve yevmiye giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli hükümleri çerçevesinde yapılır ve bu ödemeler Bakanlıkça karşılanır.

Kurslarda Kullanılacak Araç Gereçler

Madde 24 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler şube müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan da temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali ise şube müdürlüğünce sağlanır.

Altıncı Bölüm

Kursların Denetimi, Kayıtların Tutulması ve Yeterlilik Sınavı-Kursların Denetimi

Madde 25 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Kurs hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesi için izleme ve değerlendirme Genel Müdürlük yetkilileri, müfettişler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Müdürlüğü, şube müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlükleri ve merkez yönetimince yapılır.

Kayıtların Tutulması

Madde 26—(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kursa ve kursiyerlere ait tutulması gereken defterler ile bütün kayıtların kütüğe işlenmesi, başvuruların ve kursa ait belgelerin saklanması işleri merkez tarafından yapılır. 

Yeterlilik Sınavı   

Madde 27 — Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tespit etmek üzere sınav yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere örneği ekli (Ek-1) Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi verilir.

(Değişik ikinci fıkra::RG28/05/2006-26181) Sınavlar merkez müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü veya görevlendirilen ilgili mühendis ve kursta görev yapan bir uzman ve usta öğreticiden oluşan üç kişilik komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 28 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Başarının değerlendirilmesinde 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre hareket edilir.

Belgenin Hazırlanması

Madde 29 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Belgeler e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden alınır. Şube müdürü ve merkez müdürü tarafından imzalanır. Soğuk damgası yapılır. Kursiyere imza karşılığı ücretsiz olarak verilir.

Sınav Hakkı

Madde 30 — Sınavlarda başarısız olan kursiyerlere, kurslara devam etmeksizin tamamlanan kurslar sonrası üç defa sınava girme hakkı verilir.

Yedinci Bölüm

Avcılık Belgelerinin Verilmesi-Avcılık Belgesi Başvurusunda Bulunan Yerli Avcılardan İstenen Belgeler

Madde 31 — Avcı eğitimi kurslarına katılarak başarılı olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklulara avcılık belgesi verilmesinde;

a) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Avcı Eğitimi Kursu Bitirme belgesinin aslının şube müdürlüğünce onaylı nüshası,

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

d) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

e) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı,

f) (Değişik:RG-9/3/2017-30002) Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayan sabıka kaydı,

g) (Mülga:RG-9/3/2017-30002) istenir.

(Ek fıkra:RG-9/3/2017-30002) Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmez.

Yerli Avcılara Avcılık Belgesi Verme Yetkisi ve Belge Düzenlenmesi

Madde 32 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)Avcılık belgesi, 31 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran yerli avcılara, şube müdürlüğünce verilir. Avcılık belgesinin şekli ve ebadı Bakanlıkça belirlenir. Belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, fotoğraf yapıştırılır, kütüğe işleniş sırasına göre, sıra numarası verildikten sonra, şube müdürlüğü tarafından mühürlenerek imzalanır ve belge sahibine imza karşılığı teslim edilir. Avcılık belgesi verilirken, 492 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırılan harç makbuzunun ibrazı zorunludur.

Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara Yabancı Avcılık Belgesi Verilmesi

Madde 33 — Türkiye’de ikamet eden ve avcı eğitimi kursu bitirme belgesi almış olan;

a) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere,

b) Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere,

c) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi verilen yabancı uyruklulara ve uluslar arası kuruluş temsilciliklerinde görevli kişilere,

d) 5683 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi büyükelçilik görevlilerine ve birinci sınıf diplomatik kimlik hamili başkonsoloslar ile birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi konsolosluk görevlilerine,

e) Uluslar arası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilere,

4915 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe yabancı avcılık belgesi verilir.

Tutulması Gereken Defter ve Cetveller

Madde 34 — Avcılık belgelerine ilişkin kayıt ve dosyalar şube müdürlüklerince, yabancı avcılık belgeleri ile ilgili kayıt ve dosyalar Genel Müdürlükçe saklanır. Avcılık belgesi kayıt defteri (Ek-2) örneğine uygun olarak bastırılır. Avcılara verilen belgeler, veriliş tarihi itibari ile seri numarasına göre sıralanacak şekilde işlenir.

Açıklamalar kısmına, avcının varsa 4915 sayılı Kanun çerçevesinde işlemiş olduğu suçlar yazılır.

(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Şube müdürlüğü verilen avcı belgesi sayısını gösteren cetveli her ayın başında Bölge Müdürlüğüne gönderir. Bölge Müdürlüğü aylık cetvelleri birleştirerek üç ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

Sekizinci Bölüm

Avcılık Belgesinin İptali ve Vize Edilmesi-Avcılık Belgesinin İptali

Madde 35 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) 4915 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde avcılık belgesi, belgeyi düzenlemeye yetkili birimce iptal edilir. İptal edilen belgeye kırmızı renkli “İPTAL EDİLMİŞTİR” kaşesi vurulur ve iki delik açılır. İptal edilen belgelere ilişkin sayısal bilgiler aylık olarak Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğü iptal edilen belgelere ilişkin sayısal değerleri üç ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

Avcılık Belgelerinin Vize Edilmesi, Kaybolması ve/veya Yıpranması

Madde 36 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) (Değişik cümle:RG-9/3/2017-30002) Avcılık belgeleri, 31 inci maddede belirtilen şartların taşınması ve 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılarak makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlüklerince vize edilir. Vize harçları 492 sayılı Kanun gereğince ocak ayı içerisinde vergi dairelerine ödenir. Avcılık belgelerinin vize yerlerinin dolması, kullanılamayacak halde yıpranması veya kaybolması durumunda, belge sahibince bir dilekçe ile iki adet fotoğraf ve o yıla ait avlanma harcının yatırıldığına dair makbuz karşılığında, avcılık belgesi yenisiyle değiştirilir. Eski belge şube müdürlüğünce teslim alınarak imha edilir. Belgenin yenilendiği yıla ait harcın ödenmiş olması halinde yeniden düzenlenecek belge için harç ödenmez.

Dokuzuncu Bölüm

Çeşitli Hükümler-Kurs Açma Yerleri

Madde 37 — Kurslar halk eğitim merkezlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde mesleki eğitim merkezlerinde de açılabilir.

Güvenlik Tedbirleri

Madde 38 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kurslarda iş kazalarına yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik tedbirleri merkez müdürü tarafından alınır ve sürekli uygulanması sağlanır.

Kurs Bitirme Belgesinin Kaybolması ve Yıpranması

Madde 39 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942)

Avcı eğitimi kursu bitirme belgesinin kaybedilmesi ve yıpranması durumunda dilekçe ile müracaat eden belge sahibine avcı eğitimini bitirdiğine dair kursiyerin belge aldığı yerin merkez müdürlüğü tarafından belge verilir..

Daha Önce Alınan Avcı Eğitimi Belgeleri

Madde 40 — Mülga Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 1/5/2000 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü gereğince yapılan kurslarda alınan avcı eğitim kursu bitirme belgesi sahiplerinin hakları saklıdır.

(Ek:RG-15/3/2014-28942) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ve Türk vatandaşı olup yurt dışında ikamet etmiş kişilerin, ikamet ettikleri ülkelerden almış oldukları avcılık belgesi veya avlanma hakkı belgesi avcılık eğitimi kurs belgesi olarak kabul edilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alım Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

Avcı Eğitiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Giderilmesi

Madde 42 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Uygulamalarda karşılaşılan veya karşılaşılacak güçlüklerin giderilmesi için görüş alış verişinde bulunmak maksadıyla Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü gerektiğinde toplantı yapar. Taraflardan biri diğerini toplantıya davet eder, toplantı davet eden tarafın üst düzey yöneticisi başkanlığında gerçekleştirilir. Alınan kararlar uygulamaya konulur.

Mütekabiliyet kabulü

Madde 42/A – (Ek:RG-15/3/2014-28942) Dışişleri Bakanlığınca karşılıklılık ilkesi gözetilerek mütekabiliyeti kabul edilen yabancı uyruklular haricindeki Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu avcıların avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesinin verilmesinde, yabancı avcının almış olduğu avcılık eğitiminin ders saati ve ders programının içeriğinin değerlendirilmesini Genel Müdürlük yapar.

Seminer ve konferanslar düzenlenme, katılımcılar ve değerlendirme

Madde 42/B – (Ek:RG-15/3/2014-28942) Konuları, uygulama esas ve usulleri Genel Müdürlükçe belirlenen seminer ve konferanslar iki yılda bir Bölge Müdürlüklerinin hazırlayacağı plan ve programın Genel Müdürlükçe onayından sonra şube müdürlüklerince düzenlenir. Usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen seminer ve konferansa avcılık belgesi sahipleri davet edilir. Seminer ve konferans sonunda katılım sağlayanlara katılım belgesi verilir.

Onuncu Bölüm

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik 1/4/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür..

 


Silahdar Av Malzemeleri Doğa ve Av Sporları ürünleri satış yeri ve MKEK Pendik Yetkili Bayisi dir. Ruhsatlı silahlarınızın fişek istihkaklarını iş yerimize istenen belgelerle gelerek alabilirsiniz. Web Sitemiz Üzerinden Ürün Satışımız Yoktur. Ürünler Hakkında stok ve fiyat bilgileri için bizimle iletişime geçiniz. İletişim : 216-3903620

SATILIK SİLAHLAR