Hoşgeldiniz, ziyaretçi! [ Oturum aç

Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi […] Hk Yönetmelik


Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile ilgili Yönetmelik

Birinci Kısım

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 — Bu Yönetmelik, avlaklarda av ve yaban hayvanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi esaslarını belirler.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

b)(Değişik:RG-3/4/2018-30380) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c)(Değişik:RG-3/4/2018-30380)Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

d) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

e)(Değişik:RG-3/4/2018-30380) İldeki şube müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

f) Orman İşletme Şefliği: Orman Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerine bağlı birimini,

g) Av Hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

h) Yaban Hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

i) MAK: Merkez Av Komisyonunu,

j) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

k) Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

l) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza, ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

m) Genel Avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

n) Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

o) Avlanma Plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet, hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

p) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

r) Avlak Yöneticisi: İşlettirilen örnek avlakların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan, fakültelerin orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, veteriner hekimliği, ziraat mühendisliği ve biyoloji bölümünden mezun olmuş ve yaban hayatı yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) bölge müdürlüklerince verilecek sertifikaya sahip kişileri,

s) Avlak İşletmecisi: İşletmeye verilen örnek avlakların, 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, avlanma hakkını elde eden ve (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce belirlenen şartname ve sözleşme hükümlerine göre avlakları işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ş) (Ek:RG-3/4/2018-30380) Bölge müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüğünü,

t)(Ek:RG-3/4/2018-30380)Şeflik: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği, ifade eder.

İkinci Kısım

Devlet, Genel ve Örnek Avlak-Alanlarının ve Sınırlarının Belirlenmesi, Planlaması ve Kuruluşu

Birinci Bölüm

Avlakların Seçimi ve Alanlarının Belirlenmesi-Avlak Olarak Ayrılmayacak Yerler

Madde 4 — Devlet avlakları kapsamına giren ancak ilgili kuruluşun muvafakatı olmayan sahalar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan sahalar ile herhangi bir koruma statüsünde olup, MAK statüsü belirtilerek avlanmanın yasaklandığı sahalar avlak olarak ayrılmaz. Bu sahalarda Kanunun 12 nci maddesi hükmü çerçevesinde örnek avlak statüsünde avlanma yapılabilir.

Devlet Avlakları

Madde 5 — Ormanlık alanlar, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ile Devlet tarım işletmeleri sahaları, baraj gölleri ve bunların emniyet sahalarından uygun görülenler ilgili kuruluşun da muvafakatı alınarak, il sınırları dikkate alınmak suretiyle Devlet avlağı olarak tefrik edilir.(Mülga ikinci cümle:RG-3/4/2018-30380) (…) (Mülga üçüncü cümle:RG-3/4/2018-30380) (…)

Genel Avlaklar

Madde 6 —  (Değişik:RG-3/4/2018-30380) Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskûn mahaller haricinde kalan bütün yerler genel avlaktır. Devlet avlağı içerisinde kalan ancak bir bütün teşkil etmeyen tarım ve hazine arazileri devlet avlağının, genel avlaklar içerisinde kalan ve bir bütün teşkil etmeyen ormanlık araziler de genel avlağın bir parçası sayılır.

Örnek Avlaklar

Madde 7 — Devlet avlakları ve genel avlaklar içerisinden ön-etüt ve envanter çalışmalarına göre popülasyonu yeterli olan türlere yönelik olarak (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce sınırları belirlenen sahalarda örnek avlaklar oluşturulur.

Bu avlaklar, av ve yaban hayvanlarının barınabileceği, beslenebileceği, dinlenebileceği, doğal olarak üreyebileceği ve bu faaliyetleri sürdürebileceği asgari yaşama ve dolaşım alanına sahip, planlı avlanmanın yapıldığı korumalı alanlardan seçilir. Avlakların, mera, yaylak ve kışlaklarda kurulmak istenmesi durumunda il mera komisyonundan görüş alınır.

Örnek Avlakların Büyüklüğü

Madde 8 — Avlak alanları büyüklüğü memeli türler için en az üçbin hektar, kanatlılar için en az bin hektar olarak planlanır.

Avlak Alanlarının Sınırlarının Belirlenmesi ve İşaretlenmesi

Madde 9—Alanın sınırları mümkün olduğunca yol, dere, sırt gibi doğal hatlardan geçirilmelidir. Yapay işaretlemenin zorunlu olduğu durumlarda ise arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınarak alanın sınırlarını belirten gerekli işaretlemeler yapılır. Avlağın işlettirilmesi durumunda müteşebbis, avlağın tamamını veya bir kısmını Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde esnek plastik kaplamalı telle çevirebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-3/4/2018-30380)Bu alanlar tarım arazisi ise il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında görüş alınır.

İkinci Bölüm

Avlakların Etüdü- Devlet ve Genel Avlakların Etüdü

Madde 10 — (Değişik:RG-3/4/2018-30380) Bu avlakların ön etüt raporu (Ek-1) ildeki şube müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Örnek Avlakların Etüt ve Avlanma Planı

Madde 11 — Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda veya (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce teklif edilen 7 ve 8 inci maddede belirtilen özelliklere sahip alanlar, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yerinde yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve envanter çalışmaları sonucunda ön etüt raporu (Ek-1) ile avlanma planı (Ek- 2) tanzim edilerek, alanın 1/25.000 lik haritası ile birlikte onay için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Üçüncü Bölüm

Avlakların Tescili, İlanı ve Planlaması-Genel ve Devlet Avlaklarının Tescili

Madde 12 — Ön etüt raporu (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)bölge müdürlükleri tarafından onaylanarak tescil edilir. Alanın ön etüt raporunun bir örneği alanın 1/25.000 lik haritası ile birlikte bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

Örnek Avlakların Tescili ve İlanı

Madde 13 — (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) İldeki şube müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe önerilen örnek avlak sahalardan uygun görülenler; Devlet avlakları ve genel avlaklar içerisinde ise Genel Müdürlükçe, yaban hayatı geliştirme sahalarında ise Bakanlıkça örnek avlak olarak tescil edilir.

Örnek avlak olarak tescil edilenlerden işlettirilecek olanlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Habitat iyileştirilmesi

Madde 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/4/2018-30380) Gerektiğinde avlak alanlarında habitat ve yaşama ortamını iyileştirici çalışmaların yer aldığı gelişme planları, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır veya hazırlattırılır.

İldeki şube müdürlüğünce hazırlanan plan Genel Müdürlüğün onayını müteakip yürürlüğe girer. Söz konusu habitat restorasyonunun, popülasyon büyüklüklerini ve tür çeşitliliğini ne şekilde etkilediği ise ildeki şube müdürlüğünce izlenir.

Üçüncü Kısım

Yönetim ve İşletme

Birinci Bölüm

Devlet Avlakları ve Genel Avlaklar-Devlet Avlakları ve Genel Avlakların Yönetimi ve İşletilmesi

Madde 15 —Devlet avlakları ve genel avlakların yönetimi, işletilmesi ve işlettirilmesi (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğü tarafından yapılır.

Avlakların Ava Açılması veya Kapatılması ve Avcılığın Düzenlenmesi

Madde 16 — Devlet ve genel avlak olarak sınıflandırılan sahaların ve özel avlak olarak ayrılmayan özel mülkiyetteki arazilerin avlanmaya açılması veya ava yasaklanması ile bu sahalarda avcılığın düzenlenmesi MAK kararları doğrultusunda yapılır.

Avlaklarda Diğer Kuruluşların Faaliyetleri

Madde 17 — Avlaklarda silvikültürel ve tarımsal faaliyetler hedef tür veya türlerin biyolojik ve ekolojik istekleri dikkate alınarak yapılır.

İkinci Bölüm

Örnek Avlakların Yönetimi, İşletilmesi ve İşlettirilmesi-Yönetimi

Madde 18 — Örnek avlaklar, işlettirilmesi (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğü denetiminde Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre onaylanmış avlanma planları çerçevesinde yönetilerek işletilir veya işlettirilir.

İşlettirilmesi

Madde 19 — Örnek avlaklar uygulanan mevzuat çerçevesinde, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğünce belirlenecek teknik ve idari şartname, sözleşme ile asgari yeterlilik şartlarını yerine getiren avlak işletmecisi tarafından işletilir.

İkaz ve Bilgi Levhaları

Madde 20 — Sahanın giriş ve çıkış yerleri tespit edilerek avlağın sınırlarını belli edecek şekilde uygun görülen yerlere kontrollü av yaptırıldığı, bunun haricinde avlanmanın yasak olduğunu belirten standartları Genel Müdürlükçe belirlenecek levhalar konulur.

Popülasyonun Takibi

Madde 21 — Yılda en az bir defa olmak üzere, avlaklarda avlattırılan türler ile alandaki av ve yaban hayatının izlenmesi amacıyla uygun görülen aralıklarla (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğü tarafından envanter yapılır veya yaptırılır.

Avlağın Ava Kapatılması ve İptali

Madde 22 — Örnek avlaklar, salgın hastalık çıkması, hedef tür veya türlerin çeşitli nedenlerle azalmaları, habitatın yangın, sel ve benzeri nedenlerle tahrip olması ve özelliğini yitirmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından ava kapatılabilir. Bu avlaklarda, habitatın düzeltilememesi veya hedef türlerin çoğaltılamaması durumunda Genel Müdürlük tarafından avlak tescili iptal edilebilir.

Personel İstihdamı ve İşbirliği

Madde 23 — Avlaklarda, avlakların büyüklüğüne ve özelliğine göre koruma hizmeti işlemi yapmak için avlanma planı doğrultusunda belirlenen sayıda personel istihdam edilir. Bu personel öncelikle yöre halkından sağlanacak olup, bu hususla ilgili esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

Bu alanlarda koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesinde köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleriyle işbirliği yapılabilir. Bu işbirliğinin nasıl yapılacağı ile işbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirlerden köy tüzel kişiliğine ve belde belediyelerine verilecek miktarın alt ve üst sınırları sahanın özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.

Avlanma

Madde 24 — (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) Genel Müdürlük tarafından ildeki şube müdürlüğü aracılığıyla işletilen veya işlettirilen avlaklarda avlanma, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, bu sahanın Genel Müdürlük tarafından onaylanan avlanma planları çerçevesinde yaptırılır.

Avlanma Ücreti Alınması

Madde 25 — (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) Genel Müdürlükçe ildeki şube müdürlüğü aracılığıyla işletilen avlaklarda, Kanunda belirtilen ve bedeli Genel Müdürlükçe her yıl belirlenen avlanma ücreti av bitiminde döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır veya mutemet eliyle makbuz karşılığı tahsil edilir.

Koruma

Madde 26 — İşlettirilen avlaklarda av ve yaban hayvanlarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi avlak işletmecisinin sorumluluğundadır.

Avlak işletmecisine, ülkedeki ve bölgesindeki türleri önceden tanıtmak üzere, ilgili kuruluşların belirleyerek Genel Müdürlüğün onayına sunduğu kapsam ve sürede arazide uygulamalı biyolojik çeşitlilik eğitimi verilir.

Dördüncü Kısım

Özel Avlaklar

Birinci Bölüm

Kuruluş Esasları ve Tescil-Özel Avlağın Kuruluş Esasları

Madde 27 —Bir bütün teşkil eden tapulu araziye sahip olan ya da sahipli arazilerden arazi kullanım hakkını noter onayı ile elinde bulunduran özel veya tüzel kişiler; özel avlak bilgi formu (Ek: 4), avlağın bulunduğu yerin haritası, tapu belgesi veya arazi kullanım hakkı elde edilmişse kira kontratı ve mahallin en büyük mülki amirliğinden bu alanda özel avlak kurulmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bir belge ile  (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğüne başvurur.

Özel Avlakların Tescili

Madde 28 — (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380ildeki şube müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun görülmesi durumunda özel avlağın tescili Bakanlık Oluru ile yapılır.

İkinci Bölüm

Yönetimi, İşletilmesi, Avlanma ve Av Hayvanı Yerleştirme

Yönetimi ve İşletilmesi

Madde 29 — Özel avlaklar, sahipleri veya işletmecileri tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir.

Avlanma

Madde 30 — Özel avlaklarda avlanma, esas itibariyle üretimi yapılan veya yerleştirilen türler yanında MAK kararları çerçevesinde izin verilen doğal türler için yaptırılabilir. Bu avlaklarda, avlanma esasları, zamanı ve limitleri yerleştirilen türler için avlak sahibi veya işletmesince tespit edilir. Avlakta doğal olarak bulunan ve avına izin verilen türlerin avlanma esasları, zamanı ve limitlerinde MAK kararları esastır.

Avlanma İzni Verilmesi

Madde 31 — Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için verilen izin avlak sahibi veya işletenlerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin yüzde onu döner sermaye işletmesine yatırılır. Aksi takdirde özel avlak kuruluş izni iptal edilir.

Sahipli Arazilerde Avlanma

Madde 32 — Özel avlak olarak ayrılmayan sahipli araziler genel avlak içine dahildir. Üzerinde ürün bulunan arazilerde, ihatalı arazilerde, meskun mahallerin üçyüz metre yakınına kadar olan arazilerde avlanmak yasaktır.

Özel Avlaklara Av Hayvanı Yerleştirme

Madde 33 — Avlak işletmecileri, avlağa av hayvanı yerleştirmeden bir hafta önce av hayvanının sağlıklı olduğunu belirtir Hükümet veterinerinden alınmış sağlık belgesini (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğüne verir. Avlak işletmecisi, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)ildeki şube müdürlüğünün onayını müteakip av hayvanlarını avlağa yerleştirebilir. Avlak sahibi veya işletmecisi yerleştireceği av hayvanlarını ve miktarlarını içeren bir belgeyi avlağın bulunduğu yerin mülki amirliğine vermek zorundadır.

Av hayvanı üretimi yapmayan veya üretim kapasitesinin üzerinde av yaptırmak isteyen avlak işletmecileri, temin ettikleri av hayvanı türlerini yasal yollardan elde edildiğini belgelemekle yükümlüdür.

Av hayvanı türlerinin, av stoku olarak avlakta bulundurulacağı alana yerleştirilmesi (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünden bir yetkilinin gözetiminde yapılır.

Beşinci Kısım- Birinci Bölüm

Ortak ve Son Hükümler

Birinci Bölüm

Ortak Hükümler-Denetim

Madde 34 — Avlakların ve burada yapılan işlemlerin denetlenmesi Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile mülki amirliklere verilen denetim hakkı saklıdır.

Yapılan denetimlerde, özel avlaklarda bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi durumda avlağın tescili, tescili yapan makamın re’sen iptali ile sona erer.

Özel avlak sahibinin vazgeçmesi durumunda ise özel avlak sahibinin bu durumu izin veren makama bildirmesi ve makamında uygun görmesi durumunda avlak tescili iptal edilir.

Avlanan Hayvanlar ve Bu Hayvanlardan Elde Edilen Ürünler

Madde 35 — Avlaklarda av hayvanlarından elde edilecek her türlü ürünün yurt içi veya yurt dışına nakli, devredilmesi, ticareti, kullanılması ve benzeri gibi işlemler, Kanun ile bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler, MAK kararları, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler ve taraf olduğumuz ulusal ve uluslararası sözleşme esaslarına göre yapılır.

Kayıt Tutma

Madde 36 — Örnek ve özel avlaklarda avlanma faaliyeti ile ilgili Av Kayıt Defteri (Ek-3) tutulur.

Avlakların Devri

Madde 37 — Örnek ve özel avlaklar, avlak sahibinin veya işletmecisinin tüm şartlarına sahip gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir. İşlettirilen örnek ve özel avlakların devir onayı, bu avlakların sahibinin veya işletmecisinin talebi ile (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) Genel Müdürlük tarafından bölge müdürlüğü aracılığıyla yapılır.

Örnek ve Özel Avlaklarda Av Hayvanı Üretimi

Madde 38 — Örnek ve özel avlak işletmecileri, av ve yaban hayvanı üretmek istemeleri durumunda ayrıca Kanun ve Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükten izin almak zorundadırlar.

Avlak Yöneticisi İstihdamı

Madde 39 — İşlettirilen örnek avlaklarda avlak yöneticisi çalıştırılması zorunludur.

Avlaklara Yapılacak Yapı ve Binalar

Madde 40 — Avlaklara yapılacak bina ile yapılar ve yerleri ön etüt raporunda (Ek-1) belirtilerek harita üzerinde gösterilir. Avlaklarda yapılacak bu bina ve yapılar, çevre ve su kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanmalıdır.

İkinci Bölüm

Hijyenik Şartlar, Sağlık Taraması, Hastalıkların İhbarı, Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyon,

İtlafı ve Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlemler

Hijyenik Şartlar

Madde 41 — Av hayvanlarının av stoku olarak avlakta bulundurulacağı alanda, türün biyolojik özelliklerine göre gerekli hijyenik şartlar sağlanır.

Sağlık Taraması

Madde 42 — Gerekli görüldüğü takdirde bir veteriner hekim tarafından birey veya bireylerden alınacak muhtelif örnekler, bu konuda ihtisaslaşmış bir laboratuvarda incelettirilir.

Hastalıkların İhbarı

Madde 43 — (Değişik:RG-3/4/2018-30380)

Tüm avlaklarda hayvan ölümleri veya 5996 sayılı Kanunda belirlenen ihbarı zorunlu hastalıklar görüldüğü takdirde, bu durum ildeki şube müdürlüğü tarafından 24 saat içerisinde il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyon, İtlafı ve Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlemler

Madde 44 — Bu konularda yapılacak iş ve işlemler (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılır.

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

Madde 45 — Avlaklarda yangınla mücadele, 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler; yaban hayvanlarının hastalık ve zararlılarıyla mücadele ise (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380)5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler, yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması ile yaban hayvanlarının zararlılarıyla mücadele, Bakanlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

Üçüncü Bölüm

Son Hükümler- Avlanmaya Kapalı Alanların Sınırlarının Belirlenmesi ve İşaretlenmesi

Madde 46 — Avlak olarak ayrılmayan sahalarda avlanmak yasaktır. Avlak olarak ayrılmayan sahalar, alandan sorumlu kurum veya kuruluş tarafından avlanmanın yasak olduğu hakkında standartları Genel Müdürlükçe belirlenen levhalar konulmak suretiyle belirlenir.

Belirtilmeyen Hususlar ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 47 — Bu Yönetmelik ile ilgili olarak ulusal ve taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmelerin hükümleri saklıdır. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda MAK kararları ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel Avlak Kurucu ve İşletmecisi Olamayacak Kişiler

Madde 48 — Özel avlak kurucu ve işletmecisi olmak için başvuruda bulunanlardan başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçu işleyen kişiler, hiçbir şekilde özel avlak kurucusu ve işletmecisi ile örnek avlak işletmecisi olamazlar.

Yürürlük

Madde 49 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.


Silahdar Av Malzemeleri Doğa ve Av Sporları ürünleri satış yeri ve MKEK Pendik Yetkili Bayisi dir. Ruhsatlı silahlarınızın fişek istihkaklarını iş yerimize istenen belgelerle gelerek alabilirsiniz. Web Sitemiz Üzerinden Ürün Satışımız Yoktur. Ürünler Hakkında stok ve fiyat bilgileri için bizimle iletişime geçiniz. İletişim : 216-3903620

SATILIK SİLAHLAR